Kwaliteit

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de rechten en plichten tussen de lactatiekundige en opdrachtgever en/of cliënt geregeld.

Algemene voorwaarden: klik hier

WHO code

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.
Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Nathalie ٠ lactatiekundige begeleiding werkt echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:
– borstvoeding beschermen en bevorderen;
– dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen;
– dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt;
– dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.

De WHO-code is in het Nederlands te lezen.

Bronnen:
World Health Organization (WHO) : klik hier
Code of Professional Conduct for IBCLCs : klik hier

Privacy protocol

Voor een cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. De lactatiekundige IBCLC moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid (verantwoordingsplicht).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is middels Europese wetgeving vastgesteld. Dat betekent dat vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Op grond van deze wet heeft een organisatie/praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels worden onder andere vermeld in de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Privacy protocol: klik hier

Klachtenprocedure

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met mijn geleverde diensten kun u dit het beste eerst met mij bespreekbaar maken zodat we samen aan een oplossing kunnen werken. Mocht u een klacht willen indienen verwijs ik u naar de klachtenprocedure van de NVL.

Klachtenprocedure: klik hier

Nathalie ٠ lactatiekundige begeleiding staat ingeschreven bij een externe geschilleninstantie: Klachtenportaal Zorg en voldoet daarmee aan de eisen van de WKKGZ.

Klachtenportaal Zorg: klik hier

Evaluatieformulier

Nathalie ٠ lactatiekundige begeleiding staat open voor feedback. Heb je tips of tops? Vul het evaluatieformulier in en mail het naar mail@nathalielactatiekundigebegeleiding.nl.

Evaluatieformulier: download hier